Psykologiske undersøgelser

Forældrekompetenceundersøgelser udarbejdes for kommuner i tilfælde, hvor der er alvorlig tvivl om børns trivsel. En forældrekompetenceundersøgelse kan bidrage til at kvalificere den kommunale beslutningsproces og således udgøre en væsentlig del af grundlaget for kommunens videre foranstaltninger i forhold til familien.

En forældrekompetenceundersøgelse har overordnet set til formål at afdække, i hvilken grad pågældende forælder/forældre kan imødekomme et bestemt barns udviklingsmæssige behov. Herunder forældrenes udviklings- og forandringspotentiale ift. at blive i stand til at imødekomme barnets behov.

Jeg har også erfaring med udarbejdelse af forældreevneundersøgelser i sager om adoption uden samtykke, hvor der lægges særlig vægt på prognosen.

Tilknytningsundersøgelser udarbejdes for kommuner i de sager, hvor der er tale om videreført anbringelse eller adoption uden samtykke.

Tilgang

Jeg lægger stor vægt på undersøgelse af forældrenes mentaliseringsevne/refleksive funktion samt kvaliteten af samspillet mellem forælder og barn. Derudover anvender jeg relevante tests til belysning af personlighed samt kognitiv funktion.

Jeg laver altid forældrekompetenceundersøgelser i samarbejde med en anden psykolog for at højne kvaliteten af undersøgelsen og for at sikre, at observationerne sker på et så bredt og fagligt forsvarligt grundlag som muligt.

Undersøgelserne udarbejdes i tråd med Socialministeriets retningslinjer for udførelse af forældrekompetenceundersøgelser fra 2011 og foregår altid under supervision.

Pris aftales individuelt efter tidsforbrug.

Andre psykologiske undersøgelser

Jeg laver psykologiske undersøgelser af børn og unge, samt børnesagkyndige undersøgelser for Familieretshuset.

Pris aftales individuelt efter tidsforbrug.

Book din tid online her, eller send en mail til metteambeck@protonmail.com